USŁUGI

Oferujemy praktyczne, biznesowe rozwiązania

Pracujemy głównie z Klientami z obszarów IT, TMT oraz e-commerce, zarówno w ramach zdefiniowanych projektów, jak i kompleksowej, bieżącej obsługi. Znajomość specyfiki branży oraz typowych dla niej wyzwań pozwala nam oferować praktyczne, biznesowe rozwiązania.

Doradzamy zarówno na poziomie międzynarodowych grup kapitałowych, jak i lokalnych struktur. Wśród naszych Klientów znaleźli się m. in. globalna firma telekomunikacyjna (norweski dostawca usług telefonicznych oraz telewizyjnych), globalna firma zajmująca się inżynierią oprogramowania, jeden z największych polskich dostawców chmury obliczeniowej, doceniany w międzynarodowych rankingach software house, czy zaangażowany w spółki technologiczne zamknięty fundusz inwestycyjny.

Zaufali nam między innymi:

Logo ADMYT - Kancelaria LBPLegal
Logo FinAI - Kancelaria LBPLegal
Logo GlobalLogic - Kancelaria LBPLegal
Logo Jadłonomia - Kancelaria LBPLegal
Logo Monterail - Kancelaria LBPLegal
Logo Oktawave - Kancelaria LBPLegal
Logo SecureMinds - Kancelaria LBPLegal
Logo Techland - Kancelaria LBPLegal
Logo Telenor - Kancelaria LBPLegal

DANE OSOBOWE (GDPR/RODO)

Każda firma przetwarza dane osobowe – efektywnie wspieramy Klientów przy realizowaniu wymogów RODO/GDPR. Prowadzimy również dedykowaną zagadnieniom privacy markę privacyfoxes.com.

Nasze wsparcie może w szczególności obejmować:
– weryfikację obowiązku i zakresu stosowania GDPR w bieżącej działalności,
– kompleksowe audyty prawne stosowanych rozwiązań, w tym audyty powdrożeniowe oraz weryfikacja już wprowadzonych środków,
– koordynowanie wdrożenia GDPR w ramach grupy kapitałowej lub współpracy między poszczególnymi działami w firmie,
– sporządzenie niezbędnej dokumentacji korporacyjnej oraz w relacjach zewnętrznych,
– negocjacje z kontrahentami (np. umów powierzenia),
– przeprowadzenie oceny ryzyka (DPIA),
– kontakt z odpowiednim urzędem ds. ochrony danych osobowych,
– obsługa zapytań od osób, których dane są przetwarzane,
– szkolenia, w tym sporządzenie materiałów szkoleniowych oraz e-learning,
– funkcję Inspektora Ochrony Danych.

E-COMMERCE

Biznes w Internecie wymaga nowoczesnych rozwiązań prawnych, „skrojonych na miarę”. Kluczem do sukcesu jest uzyskanie bezpieczeństwa prawnego przy zachowaniu innowacyjności, dynamiki i skuteczności.

Nasze wsparcie może w szczególności obejmować:
− zaprojektowanie bezpiecznego dla przedsiębiorcy modelu sprzedaży on-line, w tym ścieżki zakupowej realizującej wymagania z zakresu ochrony konsumentów, danych osobowych i świadczenia usług drogą elektroniczną,
− tworzenie regulaminów świadczenia usług i sprzedaży, a także ich zmianę,
− doradztwo przy budowaniu i wykorzystywaniu baz danych,
− obsługę prawną promocji, konkursów i kanałów typu social media,
− wdrożenie newsletterów i komunikacji marketingowej,
− negocjowanie umów dotyczących zakupu i wdrożenia platformy e-commerce, obsługi kanałów płatności, dostawy towarów (kurierzy), współdzielenia baz danych, powierzenia danych
osobowych do przetwarzania, licencji czy wykorzystania wizerunku,
− doradztwo przy wykorzystywaniu treści generowanych przez użytkowników,
− wsparcie przy komunikacji z użytkownikami, w tym przy zmianie regulaminów, wyciekach danych, błędach na stronie (np. nieprawidłowa cena) oraz prowadzenie sporów,
− kontakt z właściwymi organami, np. UOKIK,
− kompleksowe audyty e-commerce.

M&A i PRZEKSZTAŁCENIA

Procesy połączeń, przejęć i przekształceń to kompleksowe, strategiczne projekty.
Niezależnie od ich obsługi prawnej proponujemy również kompleksowe wsparcie w zakresie zaangażowania i koordynowania pracy zewnętrznych partnerów, w tym analityków finansowych, biegłych, wyspecjalizowanych doradców prowadzących due diligence.

Mamy doświadczenie w transakcjach M&A oraz restrukturyzacjach firm z różnych branży, w tym: FinTech, call centers, sieci prywatnych szpitali, sieci aptek, wysoce technologicznej hodowli i przetwórstwa owadów na skalę przemysłową, start up’y.

Nasze wsparcie może w szczególności obejmować:
− zaprojektowanie transakcji pod kątem prawnym i podatkowym,
− negocjowanie umów sprzedaży (wstępnych/warunkowych i ostatecznych),
− realizacja procesu due dilligence,
− połączenia, przekształcenia i podziały spółek, a także przekształcenia jednoosobowych działalności gospodarczych.

KONTRAKTY I NEGOCJACJE – DORADZTWO PRAWNE

„Good fences make good neighbors”. Dobre kontrakty to podstawa biznesu. Zabezpieczają ryzyka istniejące w momencie zawierania umowy, mogące wystąpić w przyszłości podczas jej realizacji lub przy kończeniu współpracy. Uwzględniają aktualną praktykę sądów i organów, zawierając rzeczywiście skuteczne rozwiązania. Kompleksowo zabezpieczają kwestie podatkowe, zarówno na gruncie podatków dochodowych, jak i VAT.

Nasze wsparcie może w szczególności obejmować:
− wypracowanie standardowych wzorców umownych związanych z działalnością
przedsiębiorstwa takich jak umowy o pracę, zlecenia, współpracy, podwykonawstwa, a także regulaminów sprzedaży, zakupu, świadczenia usług etc.,
− stworzenie dedykowanych umów pod specyficzne, jednorazowe transakcje,
− tworzenie umów na wdrożenie, licencyjnych, przenoszących prawa autorskie.

DORADZTWO KORPORACYJNE

Prowadzenie działalności w formie spółki prawa handlowego wiąże się z koniecznością przestrzegania szeregu reguł formalnych, w tym uzyskiwania zgód statutowych organów, okresowego raportowania i tworzenia dokumentacji.

Nasze wsparcie może w szczególności obejmować:
− kompleksowe wsparcie w zakładaniu spółek oraz ich bieżącej działalności, w tym tworzenie
niezbędnej dokumentacji korporacyjnej i reprezentowanie w postępowaniach rejestrowych,
− strategiczne doradztwo przy tworzeniu modeli zatrudniania / współpracy dla członków zarządu i innych pracowników / współpracowników spółki,
− wypracowanie i wdrożenie modelu zabezpieczania tajemnicy przedsiębiorstwa / bezpieczeństwa informacji w spółce,
− tworzenie kontraktów managerskich,
− działanie jako pełnomocnik na zgromadzeniach wspólników oraz na walnych zgromadzeniach akcjonariuszy,
− ujednolicanie / wdrażanie praktyk korporacyjnych, na poziomie grup kapitałowych.

DORADZTWO PODATKOWE

Każda umowa, regulamin, działanie w biznesie ma określone skutki podatkowe. Czasami odmienne od prawnej kwalifikacji danej czynności.

Projektując porady, transakcje lub dokumenty, weryfikujemy je pod kątem potencjalnych zobowiązań podatkowych, aktualnej praktyki organów, oraz planowanych zmian. W razie potrzeby współpracujemy z doradcami podatkowymi i księgowymi. Dzięki temu powstają rozwiązania kompleksowe, wykonalne i bezpieczne nie tylko prawnie, ale również podatkowo.

Nasze wsparcie może w szczególności obejmować:
− ocenę skutków podatkowych planowanej transakcji,
− tworzenie i wdrażanie różnych modeli wynagradzania, dla pracowników, współpracowników, a także managerów i członków zarządu,
− wypracowanie zasad dokumentowania określonych transakcji z uwzględnieniem prawidłowej identyfikacji momentu powstania obowiązku podatkowego;
− opracowanie studium wykonalności (ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu
podatkowego) dla transakcji obejmujących np. wydzielenie zorganizowanych części
przedsiębiorstwa, przeniesienie własności znaków towarowych, itp.,
− sporządzanie wniosków o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej, dalszy kontakt z organem oraz prowadzenie sprawy na etapie sądowym,
− doradztwo w kontekście praktyki stosowania międzynarodowych umów o unikaniu
podwójnego opodatkowania.

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Prowadzenie biznesu wymaga umiejętnego korzystania z własności intelektualnej – stosowania skutecznych rozwiązań prawnych pozwalających zarówno na czerpanie z najlepszych proponowanych przez rynek rozwiązań, jak i na monetyzację i ochronę własnych produktów i know-how.

Nasze wsparcie może w szczególności obejmować:
– wypracowanie modelu nabywania i zarządzania prawami własności intelektualnej, w tym tworzenie niezbędnych umów oraz systemów licencjonowania,
– tworzenie i wdrożenie strategii rejestracji znaków towarowych (w Polsce, Unii Europejskiej i na świecie), z uwzględnieniem aktualnego i planowanego przedmiotu / obszaru działalności Klienta, w tym koordynacja pracy zagranicznych biur patentowych,
– prowadzenie negocjacji i sporów z przedsiębiorcami posługującymi się zbliżonymi oznaczeniami.

REKLAMA I MEDIA

Rozwój biznesu często związany jest ze stałą obecnością w mediach i w świadomości odbiorców, a także z utrzymywaniem pozytywnego wizerunku.

Nasze wsparcie może w szczególności obejmować:
– wsparcie w tworzeniu i wdrażaniu strategii marketingowych, bezpiecznych pod kątem prawa reklamy, zasad pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych (lead’ów), ograniczeń dot. przesyłania informacji handlowych, regulacji z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów,
– wsparcie przy zawieraniu i rozliczaniu umów z domami mediowymi (sprzedaż powierzchni reklamowych),
– tworzenie modeli prowadzenia konkursów i promocji, z wykorzystaniem różnych kanałów, w tym wzory regulaminów, zabezpieczenie nabywania praw autorskich do zgłaszanych prac etc.,
– doradztwo przy umowach z vlogerami, blogerami,
– opiniowanie umów dot. tworzenia materiałów reklamowych, w tym też spotów tv, radiowych etc.,
– doradztwo na rzecz firm działających w obszarach regulowanych odnośnie dopuszczalnych form reklamy / informowania o ich działalności, budowania wartości marki.

WIZERUNEK i DOBRA OSOBISTE

Wizerunek, dobre imię, renoma to wartości, które należy chronić.

Nasze wsparcie może w szczególności obejmować:
– doradztwo na etapie zawierania umów zezwalających podmiotom trzecim na korzystanie z wizerunku danej firmy lub osoby (np. umowy sponsoringowe),
– zwalczania naruszeń prawa do wizerunku / dóbr osobistych (np. „mowa nienawiści”, treści obraźliwe, groźby), w tym skuteczne blokowanie treści (np. w Internecie),
– reprezentowanie Klientów na etapie sądowym.

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Zamówienia publiczne stanowią rynek o niebagatelnej wartości. Zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane często stanowią trzon działalności przedsiębiorców, dlatego wiemy jak ważne są skuteczne działania podejmowane w toku postępowania przetargowego.

W ramach tej specjalizacji:
– pomagamy wykonawcom dobrze przygotować się do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, m. in. poprzez przygotowanie i weryfikację umów konsorcjum, analizę dokumentacji przetargowej (w szczególności wzorów umów) i procedurę jej wyjaśniania, wnoszenie odwołań na jej treść, pomoc w przygotowaniu dokumentów: ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu),
– doradzamy i wspieramy wykonawców w toku postępowania przetargowego, m.in. przy udzielaniu wyjaśnień i uzupełnianiu dokumentów na żądanie zamawiającego, w korespondencji i negocjacjach z zamawiającym,
– wspieramy zamawiających w przygotowaniu i weryfikacji dokumentacji przetargowej, negocjacjach z oferentami, ocenie ofert i wniosków oraz prowadzeniu postępowania aż do wyboru oferty najkorzystniejszej, a także na etapie przygotowania, zawarcia i realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego,
– sporządzamy analizy i opinie prawne z zakresu prawa zamówień publicznych,
– reprezentujemy wykonawców, zamawiających i uczestników postępowania w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądami, przygotowujemy odwołania, przystąpienia i doradzamy najlepszą strategię procesową (wraz ze wskazaniem optymalnych środków dowodowych),
– opiniujemy umowy w sprawie zamówienia publicznego na etapie ich realizacji zarówno z punktu widzenia wykonawcy, jak i zamawiającego: wskazujemy możliwości ich zmiany oraz potencjalne ryzyka.

OCHRONA ŚRODOWISKA I GOSPODARKA ODPADAMI

Ochrona środowiska jest jednym z głównych problemów współczesnego świata, a istotne znaczenie ma w niej gospodarka odpadami, która stanowi jedną z kluczowych gałęzi gospodarki – zarówno z punktu widzenia ekonomicznego, jak i społecznego. W prosty i przejrzysty sposób pomagamy rozwiązywać wątpliwości prawne z tego obszaru.

W ramach tej specjalizacji:
– kompleksowo wspieramy przedsiębiorców i jednostki samorządu terytorialnego m. in. z zakresu ustawy o odpadach, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz prawa ochrony środowiska,
– pomagamy w realizacji obowiązków nakładanych na przedsiębiorców w obszarze szeroko rozumianych przepisów ochrony środowiska (m. in. BDO, sprawozdawczość i ewidencja odpadowa), w szczególności świadczymy pomoc prawną w uzyskaniu niezbędnych zezwoleń i decyzji,
– oferujemy wsparcie podczas kontroli inspekcji ochrony środowiska, m. in. przygotowujemy zastrzeżenia do protokołu kontroli, analizujemy zasadność nałożonych kar i wydanych decyzji pokontrolnych,
– oferujemy zastępstwo prawne przed organami administracji i sądami administracyjnymi,
– wspieramy w przygotowaniu umów na odbiór i zagospodarowanie odpadów oraz na etapie ich realizacji.

MEDIACJA RYNKU CYFROWEGO

Mediacja może oferować dostawcom usług pośrednictwa internetowego i ich użytkownikom biznesowym możliwość rozstrzygania sporów w zadowalający sposób, bez konieczności wszczynania długotrwałych i kosztownych postępowań sądowych.

Jesteśmy przekonani, że udział mediatorów posiadających specjalistyczną wiedzę w zakresie usług pośrednictwa internetowego, a także konkretnych sektorów gospodarki, w których świadczone są te usługi, powinien zwiększyć zaufanie obu stron do procesu mediacji i zwiększyć prawdopodobieństwo, że proces ten doprowadzi do szybkiego i zadowalającego rozstrzygnięcia.

Dlatego jako kancelaria funkcjonująca pomiędzy prawem a technologią, oferujemy wsparcie platformom internetowym w sprawnym rozwiązywaniu bieżących sporów z ich kontrahentami w takich obszarach jak:
– sklepy z aplikacjami,
– platformy zakupowe (serwisy handlu elektronicznego),
– porównywarki cenowe,
– serwisy rezerwacyjne (np. oferujące rezerwacje noclegów),
– wyszukiwarki internetowe,
– serwisy społecznościowe.