Polityka prywatności dla rekrutacji

Jaki jest cel oraz podstawa prawna przetwarzania Twoich danych?

Zakres danych osobowych jakie przetwarzamy zależy od tego, jakie informacje podajesz w swojej aplikacji – obejmuje treść dokumentów, informację o sposobie ich złożenia, a także zawartość naszej ewentualnej dalszej komunikacji i wniosków z postępowania rekrutacyjnego.

Pamiętaj, że w przypadku, gdy stanowisko, na które aplikujesz, wiąże się z zawarciem umowy o pracę, mamy prawo żądać od Ciebie podania danych wymienionych w art. 221 Kodeksu pracy, a także udokumentowania tych danych w zakresie niezbędnym do ich potwierdzenia tj.:

imię (imiona) i nazwisko,
datę urodzenia,
dane kontaktowe,
wykształcenie,
kwalifikacje zawodowe,
przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
innych danych, jeżeli są niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa.
Zaniechanie podania ww. danych na nasze żądanie może doprowadzić do niemożności dokonania oceny Twojej kandydatury, a w konsekwencji do odmowy udziału w procesie rekrutacyjnym lub zatrudnienia. Natomiast w zakresie wykraczającym poza katalog wynikający z Kodeksu pracy, dane podawane są przez Ciebie dobrowolnie, co oznacza, że odmowa wyrażenia zgody na ich przetwarzanie nie będzie pociągać za sobą negatywnych konsekwencji.

Jeżeli wyraziłeś zgodę na udział w konkretnym procesie rekrutacyjnym lub w przyszłych procesach rekrutacyjnych, podstawą prawną przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych będzie Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W niektórych wypadkach możemy przetwarzać Twoje dane osobowe dla potrzeb przyszłych rekrutacji na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), tj. wykorzystywania legalnie pozyskanej aplikacji, w celu złożenia oferty współpracy na stanowisko zgodne z Twoimi kwalifikacjami i naszym zapotrzebowaniem, co jest celem zgodnym z celem, w którym Twoje dane osobowe zostały pierwotnie zebrane (tzw. cel kompatybilny w rozumieniu art. 6 ust. 4 RODO).

W każdym przypadku naszym celem przetwarzania jest:

  • ocena Twojej kandydatury pod kątem wymagań na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę, w ramach którego przesłałeś swoje zgłoszenie rekrutacyjne lub odpowiednio przeprowadzenia przyszłych rekrutacji na podobne stanowiska;
  • jeżeli spełniasz wymagania dla stanowiska – złożenie Ci oferty współpracy i doprowadzenie do zawarcia umowy;
  • wykazanie zgodności postępowania rekrutacyjnego z przepisami prawa.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody przypominamy, że w każdej chwili możesz wycofać udzieloną uprzednio zgodę, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego już dokonano na tej podstawie. Odmowa udzielenia zgody lub jej wycofanie, nie może stanowić podstawy niekorzystnego traktowania, a także nie będzie powodowało jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie będzie stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia.

Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe w związku z pojedynczą rekrutacją, zostaną one usunięte najpóźniej po 6 miesiącach od zakończenia procesu rekrutacyjnego rozumianego jako zawarcie umowy z innym kandydatem. Czas ten pozwala na zrealizowanie okresu próbnego i potwierdzenie, że dane stanowisko faktycznie zostało skutecznie zajęte. Dodatkowo, w tym okresie możemy zaproponować Ci udział w rekrutacji na podobne stanowisko (tzw. cel kompatybilny – więcej powyżej).

Dane przetwarzane na podstawie zgody na przyszłe rekrutacje przetwarzamy do ewentualnego jej cofnięcia lub zrealizowania celu, dla jakiego została wyrażona (tj. zatrudnienia Cię), jednak zwykle nie dłużej niż 2 lata od ich ostatniej aktualizacji przez Ciebie.

Powyższe okresy mogą ulec odpowiedniemu, niezbędnemu wydłużeniu, w przypadku ewentualnych roszczeń i postępowań sądowych – o czas trwania tych postępowań oraz ich rozliczenia – a także jeśli przepisy prawa w określonych wypadkach zobowiązują nas do dłuższego ich przetwarzania.

Zapoznaj się też z zakładką Polityka prywatności, gdzie znajdują się dane identyfikujące administratora danych, a także informacje o kategoriach odbiorców Twoich danych oraz o przysługujących Ci prawach.Powrót

Kontakt

Masz pytania?zobacz telefon+48 570 913 713
zobacz e-mail

Biuro w Warszawie

03-737 Warszawa

(Centrum Praskie Koneser – Spaces)

pl. Konesera 12 lok. 119

google maps

Biuro we Wrocławiu

53-659 Wrocław

(Quorum D)

Gen. Władysława Sikorskiego 26

google maps

Hej, Userze
czy jesteś już w newsletterze?

    Zobacz jak przetwarzamy Twoje dane osobowe tutaj