Rada dyrektorów – rola, cechy, kompetencje organu

30 sierpnia 2019   /    /  Artykuły

O prostej spółce akcyjnej (P.S.A.) pisaliśmy na blogu TUTAJ. W zależności od tego, jak ukształtujemy umowę P.S.A., wśród organów spółki mogą znaleźć się :

 • walne zgromadzenie (akcjonariuszy) – zawsze;
 • zarząd – alternatywnie do rady dyrektorów (jest rada dyrektorów, nie ma zarządu);
 • rada dyrektorów – alternatywnie do zarządu (jest zarząd, nie ma rady dyrektorów);
 • rada nadzorcza – opcjonalnie i tylko jeśli umowa spółki przewiduje zarząd (istnienie rady dyrektorów wyklucza możliwość istnienia rady nadzorczej).

Dzisiaj wyjaśniamy czym jest rada dyrektorów, czyli jedna z „nowinek”, jaka pojawia się w kontekście P.S.A.

 

Rada dyrektorów – nowy typ organu spółki

Walne zgromadzenie, zarząd i rada nadzorcza to organy nam znane. Rola rady dyrektorów wymaga jednak wyjaśnienia. W prostej spółce akcyjnej rada dyrektorów ma zarówno funkcje wykonawcze, jak i nadzorcze – jak czytamy w nowym art. 30073§ 1 k.s.h. „rada dyrektorów prowadzi sprawy spółki, reprezentuje spółkę oraz sprawuje nadzór nad prowadzeniem spraw spółki”. Można powiedzieć więc, że łączy funkcje zarządu i rady nadzorczej.

Rada dyrektorów może składać się z jednego albo większej liczby dyrektorów, których akcjonariusze domyślnie powołują, odwołują i zawieszają w czynnościach poprzez uchwałę.W umowie spółki możemy jednak przewidzieć inny tryb i sposób powoływania dyrektorów. Przykładowo, dyrektora będzie mógł powołać wskazany w umowie akcjonariusz.

 

Składanie oświadczeń

Jak wspomniano wyżej, rada dyrektorów reprezentuje P.S.A. W przypadku, kiedy rada dyrektorów składa się z jednego dyrektora, jest on uprawniony do samodzielnej reprezentacji spółki i składania w jej imieniu oświadczeń woli (w tym zawierania umów). Jeżeli jednak rada dyrektorów jest wieloosobowa, do składania oświadczeń w imieniu P.S.A. jest wymagane współdziałanie dwóch dyrektorów albo jednego dyrektora łącznie z prokurentem. Oczywiście i tę kwestię można inaczej uregulować w umowie spółki.

Skoro mowa o prokurencie – powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich dyrektorów, jednak jego odwołania może dokonać każdy z dyrektorów samodzielnie.

 

Uchwały rady dyrektorów

Rada dyrektorów, jako organ z założenia kolegialny, decyzje podejmuje uchwałą. Do podejmowania uchwał konieczne jest kworum połowy liczby ustanowionych dyrektorów. Zapadają one bezwzględną większością głosów. Zarówno kworum, jak i większość konieczna do podjęcia uchwały mogą być modyfikowane w umowie P.S.A.

 

Dyrektorzy wykonawczy i niewykonawczy

Jeśli rada dyrektorów składa się z więcej niż jednego dyrektora, wszystkie albo niektóre (oprócz wyraźnie wskazanych w przepisach) czynności prowadzenia przedsiębiorstwa spółki mogą być delegowane na jednego lub niektórych dyrektorów. Delegacji tych czynności możemy dokonać w umowie spółki lub regulaminie rady dyrektorów. Podzielić kompetencje między swoich członków kodekmoże także rada dyrektorów uchwałą. Nowe przepisy wprowadzają w związku z tym kolejne dwa pojęcia:

 • dyrektor wykonawczy;
 • dyrektor niewykonawczy.

 

Dyrektorzy wykonawczy to dyrektorzy, na których delegowano (umową spółki, regulaminem rady dyrektorów albo uchwałą dyrektorów) niektóre albo wszystkie czynności prowadzenia przedsiębiorstwa. W celu wykonywania czynności prowadzenia przedsiębiorstwa spółki może zostać powołany komitet wykonawczy, w którego skład wchodzą wyłącznie dyrektorzy wykonawczy.

 

Dyrektorzy niewykonawczy prowadzą  nadzór nad prowadzeniem spraw spółki. W celu sprawowania stałego nadzoru nad prowadzeniem spraw spółki może zostać powołany komitet rady dyrektorów.  W którego skład wchodzą wyłącznie dyrektorzy niewykonawczy. Do szczególnych obowiązków dyrektorów niewykonawczych należy:

 • ocena prawidłowości i rzetelności sprawozdań, o których mowa w art. 30082 2 pkt 1 k.s.h., czyli sprawozdania zarządu z działalności spółki i sprawozdania finansowego; a także
 • składanie walnemu zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny.

 

Relacje dyrektora i P.S.A.

Wśród najważniejszych zagadnień związanych z reprezentacją spółki powinna pojawić się jeszcze kwestia reprezentacji spółki w stosunkach z dyrektorem. Nowe przepisy oferują dwa rozwiązania – w umowie między spółką a dyrektorem i w sporze z nim, spółkę może reprezentować:

 • pełnomocnik powołany uchwałą akcjonariuszy;

lub

 • dyrektor niewykonawczy działający na podstawie uchwały rady dyrektorów podjętej wyłącznie przez dyrektorów niewykonawczych.

Nie stosuje się tych zasad w momencie gdy, dyrektor (ten, z którym ma być zawarta umowa lub z którym spółka jest w sporze) jest także jedynym akcjonariuszem spółki. Wtedy, zgodnie z treścią przepisu art. 30079§ 4 zd. 2 i 3 k.s.h.: „Czynność prawna między tym akcjonariuszem a reprezentowaną przez niego spółką wymaga formy aktu notarialnego. O każdorazowym dokonaniu takiej czynności prawnej notariusz zawiadamia sąd rejestrowy za pośrednictwem systemu teleinformatycznego”. Jest to rozwiązanie odpowiadające regulacji art. 379 § 2 k.s.h. dotyczącej sytuacji, w której członek zarządu jest jednocześnie jedynym akcjonariuszem spółki akcyjnej.

 

Od kiedy rada dyrektorów

Przepisy dotyczące rady dyrektorów wejdą w życie 1 marca 2020 r. Dopiero po tej dacie będziemy mieli okazję zaobserwować, jak nowy typ organu sprawdza się w praktyce i jak proste spółki akcyjne będą kreowały swoje organy i ich role.

 

Autor:

Adwokat Joanna Szumiło

Podziel się

Autor:

Podziel się

Potrzebujesz pomocy w tym temacie?

Napisz do naszego eksperta

Mateusz Borkiewicz

partner, adwokat

+48 663 683 888 Kontakt

Artykuły z tej kategorii

Czy Facebook i Instagram przestaną działać w Europie – decyzja irlandzkiego organu nadzorczego

Aktualności

Więcej
Czy Facebook i Instagram przestaną działać w Europie – decyzja irlandzkiego organu nadzorczego

ICLG – Raport o ochronie danych w Polsce

Aktualności

Więcej
ICLG – Raport o ochronie danych w Polsce

Kary za naruszenie zasad współpracy z podmiotem przetwarzającym

Artykuły

Więcej
Kary za naruszenie zasad współpracy z podmiotem przetwarzającym

Kary za brak realizacji obowiązku informacyjnego

Artykuły

Więcej
Kary za brak realizacji obowiązku informacyjnego

Kary dotyczące przetwarzania danych osobowych szczególnych kategorii

Artykuły

Więcej
Kary dotyczące przetwarzania danych osobowych szczególnych kategorii
Więcej

Kontakt

Leśniewski Borkiewicz & Partners S.K.A.
Podwale 83/11, 50-414 Wrocław

Masz pytania? zobacz telefon+48 663 683 888
zobacz e-mail

Hej, Userze
czy jesteś już w newsletterze?

  Zobacz jak przetwarzamy Twoje dane osobowe tutaj