Prosta Spółka Akcyjna, nowy typ spółki kapitałowej.

-

PSA stanowi odpowiedź na potrzeby rynku innowacyjnych przedsięwzięć – startupów i spółek technologicznych. 

 

CEL PSA: 

 • ułatwienie pozyskiwania kapitału zewnętrznego (komponent akcyjny), przy zmniejszeniu kosztów i ułatwieniu zarządzania (w kontrze do klasycznej S.A.); 
 • utrzymanie korporacyjnego charakteru jako osoby prawnej, w tym wyłączenie osobistej odpowiedzialności wspólników za zobowiązania; 

 

MNIEJSZE KOSZTY:

 • wymagany przy zakładaniu kapitał na poziomie 1 zł (dla kontrastu obecnie w S.A.: 100.000 zł); 
 • tańsze codzienne funkcjonowanie (np. brak potrzeby powołania rady nadzorczej, obligatoryjnej w S.A.); 
 • uproszczenie procedur m.in. brak potrzeby udziału notariusza przy podejmowaniu uchwał walnego zgromadzenia (tak to działa obecnie w S.A.) i umożliwienie ich podejmowania na piśmie lub zdalnie; 
 • uproszczone reguły likwidacji; 

 

POZYSKIWANIE KAPITAŁU: 

 • swoboda w kształtowaniu akcji uprzywilejowanych (możliwość pozyskiwania kapitału w drodze emisji akcji bez utraty kontroli nad spółką); 
 • dopuszczenie nowych kategorii wkładów na pokrycie obejmowanych praw członkowskich – w postaci świadczenia pracy lub usług (nieznanych ani klasycznej S.A. ani sp. z o.o.); 
 • utrzymana możliwość przyznania akcji spółki za inny wkład niepieniężny, np. w postaci rozwiązań IT; 

 

SWOBODA: 

 • elastyczne podejście do organów spółki, możliwość połączenia funkcji zarządczych i nadzorczych w jednym organie (szybsze reagowanie, brak potrzeby zgód różnych organów dla podjęcia działania); 
 • szybka rejestracja (24 h / elektroniczna); 
 • brak sformalizowanego trybu podwyższenia bądź obniżenia kapitału zakładowego; 

 

Przepisy umożliwiające tworzenie PSA lub przekształcanie obecnych struktur w PSA wchodzą w życie 1 lipca 2021 r.  

 

Autor: apl. radc. Anika Wojtasik