Nowelizacja Kodeksu Pracy wrzesień 2019

12 listopada 2019   /  Artykuły

Dnia 7 września 2019 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu Pracy, wprowadzająca istotne zmiany w uprawnieniach pracowniczych. Poniżej przedstawiamy ich podsumowanie oraz informacje, w jaki sposób wpłyną na prawa pracownika oraz obowiązki pracodawcy.

Nowelizacja Kodeksu Pracy dotyczy:

 • dyskryminacji i równego traktowania – nowelizacja otworzyła katalog tzw. przesłanek dyskryminujących. Oznacza to, że obecnie każdy przejaw nierównego traktowania pracowników, którego nie sposób uzasadnić obiektywnymi przyczynami, będzie mógł zostać uznany za dyskryminację;
 • mobbingu – po nowelizacji pracownik może domagać się naprawienia szkody także w trakcie trwania stosunku pracy, a nie jak dotychczas, dopiero po jego zakończeniu;
 • szczególnych uprawnień członków najbliższej rodziny pracowników –przyznano tej grupie niektóre ze szczególnych uprawnień rodzicielskich m.in.:
   • ochronę przed zwolnieniem w okresie korzystania z urlopu macierzyńskiego/”tacierzyńskiego”,
   • możliwość skorzystania z urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po urlopie macierzyńskim (pracodawca będzie musiał wyrazić zgodę na urlop),
   • uprawnienie do żądania od pracodawcy,, wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy (po przywróceniu do pracy); w razie bezprawnego rozwiązania umowy w okresie ochrony;
 • świadectw pracy:
   • wydłużono termin na złożenie wniosku o sprostowanie świadectwa pracy z 7 do 14 dni,
   • doprecyzowano moment wydania świadectwa pracy pracownikowi, który ustalono co do zasady na dzień rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy,
   • nieterminowe wydanie świadectwa pracy uznano za wykroczenie zagrożone karą grzywny od 1 000 do 30 000 zł;
   • rozszerzono katalog roszczeń przysługujących pracownikowi względem pracodawcy (żądanie wydania świadectwa pracy lub ustalenie uprawnienia do jego otrzymania);
 • przedawnienia roszczeń ze stosunku pracy – sąd nie uwzględni przedawnienia roszczeń pracownika ani pracodawcy automatycznie, „z urzędu”. W konsekwencji, będziemy zobowiązani pamiętać o konieczności podniesienia zarzutu przedawnienia przed sądem.

 

Powyższe zmiany można ocenić pozytywnie – w dużym zakresie doprecyzowały przepisy, których interpretacja dotychczas budziła wątpliwości. Jednocześnie faktycznie nie nakładają na pracodawców nowych obowiązków w związku z przyznaniem pracownikom ww. uprawnień. Koniecznie jest jednak oczywiście dostosowanie regulacji wewnątrzzakładowych (np. regulaminów pracy) i brzmienia niektórych dokumentów (świadectwa pracy – treść pouczenia o możliwości żądania sprostowania).

 

Autor:
radca prawny Natalia Wojciechowska

Podziel się

Podziel się

Potrzebujesz pomocy w tym temacie?

Napisz do naszego eksperta

Mateusz Borkiewicz

partner, adwokat

+48 663 683 888 Kontakt

Artykuły z tej kategorii

Czy Facebook i Instagram przestaną działać w Europie – decyzja irlandzkiego organu nadzorczego

Aktualności

Więcej
Czy Facebook i Instagram przestaną działać w Europie – decyzja irlandzkiego organu nadzorczego

ICLG – Raport o ochronie danych w Polsce

Aktualności

Więcej
ICLG – Raport o ochronie danych w Polsce

Kary za naruszenie zasad współpracy z podmiotem przetwarzającym

Artykuły

Więcej
Kary za naruszenie zasad współpracy z podmiotem przetwarzającym

Kary za brak realizacji obowiązku informacyjnego

Artykuły

Więcej
Kary za brak realizacji obowiązku informacyjnego

Kary dotyczące przetwarzania danych osobowych szczególnych kategorii

Artykuły

Więcej
Kary dotyczące przetwarzania danych osobowych szczególnych kategorii
Więcej

Kontakt

Leśniewski Borkiewicz & Partners S.K.A.
Podwale 83/11, 50-414 Wrocław

Masz pytania? zobacz telefon+48 663 683 888
zobacz e-mail

Hej, Userze
czy jesteś już w newsletterze?

  Zobacz jak przetwarzamy Twoje dane osobowe tutaj