Dobre Zmiany w Białej Liście

-

Dozwolone płatności na rachunki spoza Białej Listy

Zgodnie z nowymi regułami, podatnicy będą mogli dokonywać płatności na rachunek spoza Białej Listy bez narażania się na negatywne konsekwencje podatkowe w następujących sytuacjach:

  1. zlecania przelewów na rachunki cesyjne (rachunki banku lub SKOKu służące do dokonywania rozliczeń z tytułu nabywanych przez ten bank lub tę kasę wierzytelności pieniężnych), faktoringowe lub rachunki prowadzone przez bank lub SKOK w ramach gospodarki własnej

– jeżeli odpowiednio bank, SKOK lub podmiot będący wystawcą faktury, wraz z informacją o numerze rachunku do zapłaty, przekazali podatnikowi informację, że rachunek wskazany do zapłaty jest jednym w powyższych rachunków

  1. dokonania płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności,
  2. płatność wynika z faktury dokumentującej czynności z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, importu towarów, importu usług lub dostawy towarów rozliczanej przez nabywcę.

 

Łatwiejsze zawiadomienia o nieprawidłowościach

Nowe regulacje wprowadzają też serię ułatwień w zakresie składania zawiadomień o płatnościach na nieprawidłowy rachunek (tzw. ZAW-NR). Po pierwsze, na stałe wydłużono termin na składanie takich zawiadomień z 3 do 7 dni od dnia zlecenia przelewu. Co więcej, zawiadomienie takie trzeba będzie złożyć do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla podatnika, który dokonał nieprawidłowej płatności (a nie jak dawniej do naczelnika właściwego dla naszego kontrahenta). Wreszcie, ustawodawca zwalnia podatników z każdorazowego składania zawiadomień o błędnej płatności na dany rachunek. Wystarczy, że podatnik raz zawiadomi organy podatkowe o swojej pomyłce i jeśli w przyszłości ponownie przydarzy mu się wpłata na ten konkretnie błędny rachunek, nie będzie musiał ponawiać zawiadomienia.

 

Autor: radca prawny Urszula Ilnicka-Karaban